Mobiele telefoon wordt tolk


Google ontwikkelt een mobiele telefoon die kan fungeren als tolk. Je belt een Japanner, maar je hoort Nederlands.

Google zegt binnen twee tot vier jaar met een apparaat te komen dat gesproken woorden vrijwel direct kan vertalen in een andere taal. Franz Och, het hoofd van Google voor vertaaldiensten, zei tegen de Britse krant Dailly Mail: ‘wij denken dat spraak-naar-spraak vertaling mogelijk moet zijn binnen een paar jaar.’

Wil zo’n telefoon goed werken, heb je een combinatie nodig van accurate automatische vertaling en perfecte spraakherkenning. Google zegt aan beide uitdagingen hard te werken.

Zou een computer ook fluisteren kunnen begrijpen?
Zou een computer ook fluisteren kunnen begrijpen?

Google biedt nu al vertalingen aan. Tot nu toe zijn vertalingen mogelijk tussen 52 van de naar schatting zesduizend talen van de wereld. Als laatste heeft Google Haïtiaans Creools toegevoegd.

De vertalingen van Google zijn verre van perfect. Neem de speech van Barack Obama bij het aanvaarden van het presidentschap. In het Engels zei hij:

Forty-four Americans have now taken the presidential oath.  The words have been spoken during rising tides of prosperity and the still waters of peace.  Yet, every so often, the oath is taken amidst gathering clouds and raging storms.  At these moments, America has carried on not simply because of the skill or vision of those in high office, but because we, the people, have remained faithful to the ideals of our forebears and true to our founding documents.

In het Nederland, vertaald door Google wordt dat:

Vierenveertig Amerikanen hebben genomen nu de presidentiële eed af. De woorden zijn gesproken tijdens de getijden van de stijgende welvaart en de nog steeds wateren van de vrede. Toch, elke zo vaak, is de eed gehouden temidden van het verzamelen van wolken en woedende stormen. Op deze momenten heeft Amerika verricht niet alleen omdat van de vaardigheid of de visie van degenen die in een hoog ambt, maar omdat wij, het volk, trouw zijn gebleven aan de idealen van onze voorouders en trouw aan onze oprichting documenten.

De grote vraag is of Google er in slaagt de kwaliteit omhoog te krikken. Tot nu toe zijn alle pogingen om met de computer te vertalen jammerlijk mislukt. Dat komt hoofdzakelijk door de dynamiek van taal. Iedereen heeft een eigen accent, een ander ritme van spreken. Groningers slikken letters in, Limburgers veranderen de klank.

Een ander probleem is dat hetzelfde woord verschillende dingen kan betekenen. Een ‘bank’ is een gebouw waar je geld bewaart, een langwerpige stoel waar meerdere mensen op kunnen zitten en een ondiep stuk van de zee waar zand zich ophoopt.

Voor een mens is dat niet zo’n enorm probleem, die luisteren naar context. Maar computers raken er helemaal door van slag.  Als Google deze problemen weet op te lossen, dan zorgen ze voor een van de belangrijkste doorbraken in de wetenschap sinds Albert Einstein en E=MC2.